Krytá plaváreň je povinná zaisťovať kvalitu vody, hygienu prevádzky a ochraňovať zdravie a bezpečnosť návštevníkov. Z uvedeného dôvodu je zakázané používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,..., ktoré nám ničia zariadenie bazéna, znečisťujú vodu a výrazne zhoršujú kvalitu vody. V plaveckom bazéne je dovolené používať iba priliehavé plavky z elastickej látky.

NÁVŠTEVNÝ  PORIADOK


Tento návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov Krytej plavárne & wellness Bardejov. Povinnosťou každého návštevníka krytej plavárne je oboznámiť sa s týmto poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. Zakúpením vstupenky do krytej plavárne, návštevník vyjadruje súhlas s návštevným poriadkom a zároveň sa zväzuje k dodržiavaniu návštevného poriadku a pokynov zamestnancov prevádzkovateľa.
 

Vstup do priestorov Krytej plavárne & wellness Bardejov:

 • otváracie hodiny pre verejnosť sú viditeľne označené
 • vstup do priestorov je povolený len cez turniket s platnou vstupenku a čipovým náramkom, ktorú si každý návštevník zakúpi v pokladni,
 • vstup je povolený iba v čase prevádzky – podľa rozvrhu platného pre jednotlivé dni v týždni, prechodom cez vstupný turniket sa spustí odčítavanie zakúpeného vstupu, končí sa odovzdaním náramku a prechodom cez výstupný turniket. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na prezlečenie, osušenie a opätovné prezlečenie,
 • vstup na plaváreň a wellnes je časovo ohraničený zakúpením vstupenky. Ak sa uvedený čas prekročí, návštevník je povinný uhradiť doplatok podľa platného cenníka,
 • čipový náramok nosí návštevník po celý čas pobytu vo všetkých priestoroch krytej plavárne viditeľne upevnený na zápästí,
 • v prípade straty čipového náramku, resp. jeho znehodnotenia, musí návštevník uhradiť cenu náramku podľa platného cenníka,
 • deťom mladším ako 10 rokov je vstup povolený len v sprievode dospelej osoby,
 • pri prekročení kapacity nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom,
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť hodiny pre verejnosť v prípade technických príčin, z hygienických dôvodov alebo v prípade organizovania športovej akcie,
 • po príchode do plavárne sa musí návštevník vyzuť v priestoroch na to určených. V ostatných priestoroch (šatňa, bazénová hala, chodba, sprchy) sa pohybuje bez obuvi, - pred vstupom do bazéna je každý návštevník povinný sa umyť pod sprchou mydlom. Používanie mydla, šampónu a pod. je priamo v bazéne zakázané,
 • v bazéne je návštevník povinný používať plaveckú čiapku,
 • vyzliekanie, obliekanie alebo odkladanie šatstva mimo určené priestory šatní je zakázané, - každý návštevník je povinný opustiť bazén 15 minút pred ukončením prevádzky a priestory plavárne do konca prevádzkových hodín – do 21 hodiny.

Všeobecné pokyny: 

 • za veci odložené mimo uzamykateľnej skrinky prevádzkovateľ nezodpovedá,
 • návštevníci plavárne sa musia vo vlastnom záujme pohybovať na mokrých podlahách opatrne, aby nedošlo k pokĺznutiu a následnému úraz. Za úrazy, ktoré vznikli neopatrným konaním návštevníka, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť,
 • každý návštevník je povinný šetriť zariadenie a vybavenie plavárne, úsporne používať vodu a elektrickú energiu. Návštevník je povinný nahradiť škodu alebo stratu, ktorá jeho vinou bola plavárni spôsobená na plavárni alebo majetku iného návštevníka,
 • počas pobytu v bazéne je každý návštevník povinný riadiť sa pokynmi plavčíkov a dodržiavať znenia písomných pokynov, príkazov a zákazov na vývesných tabuliach a riadiť sa nimi. Po neuposlúchnutí pokynov plavčíka musí návštevník na pokyn plavčíka opustiť priestory plavárne bez nároku na vrátenie vstupného,
 • v prípade, že návštevník v priestoroch plavárne vykonáva výučbu plávania, je tento povinný si prenajať časť bazéna, príp. celý bazén, na základe zmluvy o prenájme bazéna alebo objednávky, inak bude z plavárne vykázaný. Toto ustanovenie neplatí pre rodičov, ktorí učia plávať svoje deti.

Vylúčenie z návštevy plavárne: 

 • do plavárne nemajú prístup a z kúpania sú vylúčené osoby, ktoré majú akúkoľvek chorobu ohrozujúcu zdravie iných osôb prítomných v bazéne (napr. kašeľ, kožné choroby, hnisavé rany, zápaly očných spojiviek, výtokové choroby a iné), osoby so zanedbanou hygienou, osoby zahmyzené, osoby pod vplyvom omamných a návykových látok,
 • použitie zariadenia môže byť odopreté i osobám, ktorých návšteva by očividne mohla mať rušivý vplyv na poriadok, bezpečnosť a čistotu prevádzky a na mravné spoločenské zásady,
 • zo zariadenia môže byť vykázaný i ten návštevník, ktorý i napriek napomenutiu nedodrží ustanovenia tohto poriadku, alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov, a to bez nároku vrátenia vstupného.

V priestoroch plavárne je zakázané:

 • kúpať sa v odevoch nevhodných na plávanie, vrátane spodného prádla,
 • požívať alkoholické nápoje, drogy, omamné a psychotropné látky a fajčiť,
 • vstupovať do bazénu so žuvačkou,
 • zdržiavať sa v priestoroch, ktoré nie sú z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov prístupné verejnosti,
 • vstupovať do bazéna a bazénovej haly s jedlom alebo nápojmi,
 • vzájomne sa potápať, hádzať iné osoby do vody, pobehovať okolo bazéna, kričať alebo akýmkoľvek iným spôsobom rušiť či ohrozovať iných návštevníkov plavárne,
 • znečisťovať vodu, bazénové a ostatné priestory plavárne (šatne, sprchy, WC a pod.),
 • pohybovať sa v obuvi na miestach, kde to nie je povolené,
 • svojvoľne premiestňovať zariadenie a nábytok plavárne,
 • vstupovať do priestorov plavárne so zvieratami,
 • nosiť so sebou k bazénu sklenené veci a iné (napr. ostré) predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov,
 • volať o pomoc bez dôvodu a vážnych príčin,

Tento návštevný poriadok je platný od 1.6.2018 a je záväzný pre všetkých návštevníkov plavárne.